Przepisy - ryzyko-kredytowe

Ryzyko kredytowe

pozyczki-kredyty.org


Z ryzykiem kredytowym spotykamy się gdy określony podmiot otrzymuje towar bądź usługę bez uczynienia natychmiastowej zapłaty. Ryzyko kredytowe to niebezpieczeństwo, iż klient nie będzie w stanie z różnych powodów spłacić zaciągniętego długu ani też oddać pożyczony towar.

Ryzyko kredytowe jest to więc zagrożenie związane z brakiem wywiązania się kredytobiorcy z wynikającego z podpisanej z bankiem umowy obligacji spłaty kredytu. Ryzyko to określa niebezpieczeństwo, że kredytobiorca nie spełni zobowiązań określonych w umowie narażając kredytodawcę na szkodę finansową.


 

Ryzyko kredytowe jest zagrożeniem dla banku charakteryzujące się tym, że płatności powiązane z obsługą kredytu nie zostaną przez klienta uiszczone w okresie przewidzianym w umowie kredytu, w całości bądź częściowo.

O ryzyku kredytowym mówi się w sensu stricte (sensie ścisłym) i tyczy się ono przydzielanych kredytów, pożyczek, zakupowanych wierzytelności, a także gwarancji i poręczeń. W znaczeniu sensu largo (sensie ogólnym) ryzyko kredytowe dotyczy także pozyskiwanych przez bank narzędzi dłużnych wysyłanych poprzez inne podmioty ,ponieważ są one źródłem ryzyka klienta. Ukazanie się nowych typów ryzyka i modyfikacji zachodzących na tej arenie prowadzi do stałych przekształceń w segregowaniu ryzyka.

Niekiedy używa się definicji ryzyka kredytowego oznaczając ryzyko poniesienia straty zrodzonej w rezultacie utrzymywania danego kontraktu, bądź kontraktów z określonym partnerem handlowym. W tymże znaczeniu na ryzyko kredytowe składają się przede wszystkim: wartość położenia zagrożona niewypłacalnością klienta, element wierzytelności, którą można odzyskać w razie niewypłacalności, oraz możliwość zawieszenia spłaty długu przez klienta w pierwszym rzędzie.


Lista tematów: